Verlofregeling

Extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden
Uw leerplichtige kind hoort tijdens de vastgestelde schooltijden op school de lessen te volgen. Er zijn echter een aantal bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Eén en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
  • In het geval van verhuizing voor ten hoogste één dag
  • Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes
  • Het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambt- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen

U moet de aanvraag minstens twee dagen van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding indienen. In het geval van overmacht kan de schoolleiding alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na de afwezigheid de reden wordt gemeld. De schoolleiding kan slechts voor maximaal tien schooldagen per schooljaar verlof verlenen. Mocht er sprake zijn van een noodzakelijk langere periode, dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Bij weigering is een beroepsmogelijkheid aanwezig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanuit de overheid zijn we verplicht om te registreren waarvoor we verlof verlenen.
U kunt het formulier downloaden, maar het is ook op school verkrijgbaar.
Via de groepsleerkracht kunt u de aanvraag indienen.