Missie en Visie

Waar staat CBS 'De Bernebrêge' voor?
Slogan; ‘De Bernebrêge: een brug naar de toekomst’.

“Met aandacht en betrokkenheid, doelgericht kijken naar en werken met kinderen, ouders en collega’s.”

Onze kernwaarden zijn:  Betrokken, Respect, Verantwoordelijk, Vertrouwen, Ambitie en Samenwerken

  • Ieder mens is een parel in Gods hand
  • Leven doen we met elkaar
  • Verantwoordelijkheid dragen we samen
  • Leren doen we in een veilig klimaat
  • Onderwijs houden we in beweging

Missie
Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de christelijke identiteit, waarden en normen. Dit onderwijs bereidt kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige samenleving. We willen in een geborgen sfeer de kinderen stimuleren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en vanuit de eigen talenten. Dat gebeurt in een sfeer waarin veiligheid, geborgenheid en plezier actief worden nagestreefd door een team dat zorgzaam betrokken is op kinderen, ouders en elkaar.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

In een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school willen wij optimale omstandigheden realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Van belang zijn de basisvaardigheden en de aandacht aan het (mede) begeleiden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen waarbij ze eigen verantwoordelijkheid leren dragen.

Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden.

•          Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering
•          Missie, visie, slogan en kernwaarden zijn opgenomen in de schoolgids

De slogan, visie en missie en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

Ambitie
Onze school wil toe naar resultaten in alle groepen die minimaal gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde (met vergelijkbare scholen). Voor de vakvormingsgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen zijn streefdoelen/ambitiesniveaus vastgesteld.
Dat kan bereikt worden door o.a. het team te versterken door de individuele leerkrachten te professionaliseren m.b.t. klassenmanagement, instructiekwaliteit te versterken en leerlingen vooral te leren zelfstandig te zijn. Leerkrachten zijn niet sturend maar begeleidend. De verantwoordelijkheid voor leren zal bij het kind zelf moeten gaan liggen. Eigen keuzes en eigenaarschap zijn daarbij het streven.