Passend onderwijs

Passend Onderwijs binnen de scholen van de Stichting Noventa Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Scholen hebben deze zorgplicht sinds 1 augustus 2014. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden.

De scholen van Stichting Noventa zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs primair Onderwijs Friesland. We ontvangen een budget van het ministerie om uitvoering te geven aan passend onderwijs. Om de scholen van Noventa te ondersteunen bij de uitvoering van Passend Onderwijs heeft Noventa een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht. In dit team zitten een aantal deskundigen, die scholen adviseren bij het bieden van passende zorg aan leerlingen. Het BZT vergadert ongeveer 1x in de zes weken.

Passend Onderwijs op 'De Bernebrege'
Het zo goed mogelijk afstemmen van ons onderwijs op wat leerlingen nodig hebben om te leren en zich te ontwikkelen wordt adaptief onderwijs genoemd. Om dit adaptief onderwijs te kunnen organiseren, én om kinderen van elkaar te laten leren, clusteren we kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Zo hanteren we bij de meeste vakken drie aanpakken: Er is een minimumgroep, die de minimale doelstellingen bereikt met een intensievere aanpak, de aanpak 1 of ‘ster-aanpak’. Daarnaast is er de basisgroep, die tot doel heeft het reguliere programma te volgen, met de gebruikelijke instructie en ondersteuning; de aanpak 2 of ‘maan-aanpak’. En tot slot is er de aanpak 3 of ‘zonaanpak’, voor kinderen die met een minimale instructie goed de doelen kunnen halen, aangevuld met extra, uitdagende doelen. We kiezen ervoor ‘convergent’ te differentiëren, dat wil zeggen dat we kinderen zo veel en zo lang mogelijk binnen een niveaugroep leerstof aanbieden. Op deze manier kunnen ze zich aan elkaar optrekken, en worden de onderlinge verschillen minder groot. Soms lukt dit echter niet en is de onderwijsbehoefte van een leerling zo anders en specifiek dat er gekozen wordt voor een eigen leerlijn, of ontwikkelingsperspectief, waarbij de leerling in een eigen tempo aan eigen doelstellingen werkt. Dit is een ingrijpende maatregel, waarbij ouders altijd worden betrokken, omdat een consequentie kan zijn dat de einddoelen van groep 8 niet zullen worden behaald. Een ontwikkelingsperspectief of eigen leerlijn hanteren we pas vanaf groep 5/6. Alle basisstof is dan aangeboden, en er kan goed worden bepaald hoe een vervolg tot en met groep 8 er uit kan zien. In de onder- en middenbouw wordt in enkele gevallen besloten tot verlengde leertijd (bijvoorbeeld een extra kleuterjaar, of een doublure) in een bepaalde groep of aanpassing van de leerstof. Zo’n beslissing wordt genomen op grond van de leerprestaties en of de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In alle gevallen wordt de hoop uitgesproken / bestaat de verwachting, dat het betreffende kind zich beter zal ontwikkelen en een grotere kans heeft de basisschool succesvol te doorlopen. Bij verlengde leertijd krijgt het kind opnieuw alle leer- en oefenstof aangeboden, maar ook kan het besluit worden genomen te gaan werken met een aangepast leerprogramma. Het haalt dan bij bepaalde vak- en vormingsgebieden misschien niet het eindniveau van de basisschool.

Specifieke groepen
Noventa heeft een specifieke groep voor hoog- en begaafde kinderen, ‘De Mansarde’, waar kinderen één dag per week een alternatief lesprogramma krijgen in een kleine groep en met veel individuele begeleiding. Kinderen worden in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) voor ‘De Mansarde’ aangemeld door school. Het aantal plaatsen binnen ‘De Mansarde’ is zeer beperkt, dus niet alle aangemelde leerlingen kunnen worden geplaatst. Een plaatsingscommissie besluit één maal per jaar welke van de aangemelde leerlingen worden geplaatst.

Binnen de Bernebrêge is ook een aanbod voor kinderen die meer uitdaging aankunnen.
Juf Clazien werkt met specifieke materialen en opdrachten met een aantal leerlingen die extra uitdaging buiten de groep kunnen gebruiken. In overleg met de groepsleerkrachten wordt deze groep samengesteld met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we ook leerlingen uit groep 1 t/m 4 buiten de groep uitdagende leerstof kunnen aanbieden.

Op de Bernebrêge hebben we ook circa 20 leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Een aantal van deze leerlingen beheerst de taal al heel goed, maar er is ook een groep die de Nederlandse taal nog moet leren. Binnen Noventa kunnen deze kinderen extra begeleid worden. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door een onderwijsassistente: juf Antje. Een aantal uren per week krijgen deze kinderen een programma op maat, waarbij met name gewerkt wordt aan woordenschat, klank- en letterkennis en lezen. Zo hopen we de kinderen te ondersteunen bij het steeds meer meedoen met het aanbod in de klas.

Passend onderwijs (SOP)
In het kader van Passend Onderwijs maakt iedere school een SOP (School OndersteuningsProfiel) Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het bevoegd gezag (bestuur Vereniging Noventa) stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een SOP vast voor iedere school. De medezeggenschapsraad van de school heeft hierbij adviesrecht. In de schoolgids wordt ook kort informatie gegeven over de extra ondersteuning op de school.