Jaarplan

Het Schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor Jaarplan - jaarverslag 2023 - 2024 het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd.

Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt. De beleidsdoelstellingen worden operationeel en SMART beschreven. Op deze manier is ook een kwaliteitsbeoordeling mogelijk bij het uitvoeren van beleidsvoornemens. Elk schooljaar wordt het schooljaarplan na uitvoering ook op schoolniveau geëvalueerd. Deze evaluaties vormen gezamenlijk het schooljaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschool niveau richting algemene directie. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen / bij te stellen. De vastgelegde beleidsvoornemens in het Schoolplan 2020 - 2024 blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode.

Hieronder vindt u het volledige schoolplan: