MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld door het bestuur van de Vereniging op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De zittingsduur is drie jaar. De MR kan alle zaken, die betrekking hebben op de school bespreken met de schoolcommissie. Belangrijke taken/bevoegdheden zijn adviesrecht en in sommige gevallen zelfs instemmingsrecht bij het personeelsbeleid en de schoolorganisatie.

– Alle MR vergaderingen zijn openbaar.
– Het MR reglement ligt op school ter inzage

Leden:

Oudergeleding:
Pieter Albada (voorzitter)
Esther Houwink

Namens het team:
Juf Maaike Wijma 
Juf Tiny Roorda

 

Het mailadres van de MR is: mrbernebrege@noventa.nl