Team

Directeur
Meester Jacob is van maandag t/m vrijdag op een aantal dagdelen aanwezig. (mamo, dimi, womo, domi en vrmo)
Naast de directeur hebben we ook een locatieleider. Dit is juf Annagreet. Zij is bij afwezigheid van de directeur het aanspreekpunt op de Bernebrêge.
De locatieleider is – onder verantwoordelijkheid van de directeur  – belast met de dagelijkse leiding van de Bernebrêge, waarbij ook IB-taken worden verricht. De locatieleider geeft mede vorm aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van het onderwijs, draagt zorg voor de invulling en uitvoering van een of meerdere toegewezen beleidsterreinen en geeft mede richting aan de schoolorganisatie en vertegenwoordigt de school in regionale overlegorganen.

Groepsleerkrachten
Omdat er veel leerkrachten zijn, die parttime werken houdt dit in, dat enkele groepsleerkrachten samen een groep onder de hoede hebben. Goed onderling overleg is in deze situatie een vereiste. Behalve hun groepsgerichte taken, hebben groepsleerkrachten ook een aantal niet groepsgerichte taken, die zo goed mogelijk onder de teamleden zijn verdeeld.

ICT’er
Deze heeft als taak het beleid t.a.v. de computer uit te werken en het geheel te bewaken. Juf Hinke is op onze school de ICT’er.

Intern begeleider
De IB’ers, juf Annagreet, en juf Antoinet houden zich bezig met het verwerken van alle toetsgegevens. Tevens coördineert zij alles op het gebied van het maken van handelingsplannen en groepsplannen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt op het gebied van zorg. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het aanvragen van onderzoeken en verwijzingen van leerlingen (contacten met externe instanties).

Conciërge
Naast alle technische en huishoudelijke taken houdt de conciërge meester Wietse zich bezig met tuinonderhoud, kleine reparaties en het netjes houden van de magazijnen.

Hieronder vindt u het complete overzicht van de groepsverdeling.

Samenstelling en taakverdeling onderwijzend personeel