Verlofregeling

De leerplichtwet
De Leerplichtwet 1969, aangescherpt in 1994, biedt aan elk kind bescherming van het recht op onderwijs. Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen leren om goed met het “naar school gaan” om te gaan. U bent er als ouders verantwoordelijk voor, dat uw leerplichtige kind staat ingeschreven op een school en dat de lessen worden gevolgd.

Ziekte
Als een kind ziek is of om andere redenen de lessen niet kan volgen, dan moeten de ouders de school daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Op school moet in alle groepen een nauwkeurige afwezigheidregistratie worden bijgehouden. De ouders wordt dringend gevraagd de afwezigheid van hun kind(eren) door te geven voor schooltijd.|
Indien een kind zonder opgaaf van redenen thuis blijft, dan wordt contact opgenomen met de ouders om na te gaan wat er aan de hand is. Leidt dit niet tot een oplossing, dan moet de schoolleiding dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim dient in het belang van de kinderen zoveel mogelijk te worden voorkomen, want dit heeft een negatieve uitwerking op de leerprocessen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.
Een vierjarig kind mag thuis worden gehouden, wanneer de ouders dat wensen.
Het betreffende kind is nog niet leerplichtig. Zodra een kind vijf jaar is geworden, is dat niet meer toegestaan. Het kan echter voorkomen, dat een normale schoolweek nog een te zware belasting is voor een vijfjarig kind, daarom is er een bijzondere verlofregeling getroffen voor deze reeds leerplichtige kinderen.
Ouders mogen een vijfjarig kind ten hoogste tien uur per week thuis houden, maar het dient in alle gevallen tijdig te worden doorgegeven aan school. Zodra een kind zes jaar is geworden, houdt deze regeling op. Een kind mag dan uitsluitend nog thuis worden gehouden, wanneer het echt niet naar school kan gaan door ziekte en of bijzondere omstandigheden.

Vrijaf voor bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis
Afspraken met huisarts, tandarts en het ziekenhuis graag zoveel mogelijk plannen buiten schooltijd om. In het geval dit beslist niet mogelijk is, dan bij voorkeur aan het begin of tegen het einde van de schooltijden. Indien een afspraak onder schooltijd valt, zijn de ouders verplicht om hun kind op school te komen ophalen. Er worden geen kinderen alleen naar  huis gestuurd, dit in het belang van de veiligheid van het kind.
Wanneer vrijaf wordt gevraagd / gegeven voor bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis, dan worden de kinderen zo snel mogelijk weer terug op school verwacht.
Kinderen moeten eerst ook gewoon naar school, wanneer een dergelijke afspraak wat later op de morgen / in de middag staat gepland. In dergelijke gevallen wordt de ouders gevraagd hun kinderen op een vooraf afgesproken tijdstip van school te komen halen.

Wanneer ouders vragen om hun kind(eren) wat eerder van school op te mogen halen voor bijvoorbeeld een vakantieweekend, dan wordt geprobeerd met hen de afspraak te maken eerst na schooltijd te vertrekken. De ouders wordt in alle gevallen medegedeeld, dat de kinderen alle lessen moeten volgen.

Extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden
Uw leerplichtige kind hoort tijdens de vastgestelde schooltijden op school de lessen te volgen. Er zijn echter een aantal bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Eén en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
  • In het geval van verhuizing voor ten hoogste één dag
  • Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes
  • Het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambt- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen

U moet de aanvraag minstens twee dagen van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding indienen. In het geval van overmacht kan de schoolleiding alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na de afwezigheid de reden wordt gemeld. De schoolleiding kan slechts voor maximaal tien schooldagen per schooljaar verlof verlenen. Mocht er sprake zijn van een noodzakelijk langere periode, dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar.
Bij weigering is een beroepsmogelijkheid aanwezig.

Verlof voor extra vakantie
In principe kan er geen verlof worden gegeven voor een vakantie. U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt dus ook in het geval van bijvoorbeeld een wintersport­vakantie of voor een lang weekend er tussenuit. In heel bijzondere gevallen mag de schoolleiding een kind vrij geven om met zijn / haar ouders op vakantie te gaan. Dat kan hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen.
Dit geldt alleen als het gezin, wegens de speci­fieke aard van het beroep van één van de ouders, niet in de schoolvakanties vakantie kan opnemen. U moet dan een verklaring van de werkgever laten zien, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt.
De schoolleiding mag in geen enkel geval extra verlof verlenen in de eerste twee weken na de grote vakantie. Verzoeken hiertoe moeten acht weken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur. De betreffende aanvraagformulieren zijn op school aanwezig.
De schoolleiding zal u schriftelijk berichten of het verzoek al dan niet toegestaan wordt.
Bij afwijzing door de school kunt u bezwaar maken bij de schoolleiding.
Tegelijkertijd kan, als er sprake is van spoed, aan de president van de rechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hiervoor moet griffierecht worden betaald. Blijft de schoolleiding bij de beslissing, dan kunt u daarna in beroep gaan bij de rechtbank (lange procedure).
Ook hiervoor zult u griffierecht moeten betalen.
Wanneer geen toestemming kan worden gegeven en wanneer de ouders toch hun kind / kinderen thuis houden, dan wordt dit “ongeoorloofd schoolverzuim” doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Er kan proces-verbaal worden opgemaakt. Het proces verbaal wordt naar de Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging over kan gaan.
Procedure bij het aanvragen van extra verlof voor meer dan tien dagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar dient minimaal 8 weken van tevoren aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. Ook hier is bij weigering een beroepsmogelijkheid aanwezig.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, of met de leerplichtambtenaren van de gemeente Achtkarspelen.
Zij zijn doorgaans van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur – 10.00 uur bereikbaar op het volgen­de telefoonnummer: 0511 – 54 86 09.