MZR

De Medezeggenschapsraad (MZR) is ingesteld door het bestuur van de Vereniging op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MZR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De zittingsduur is drie jaar. De MZR kan alle zaken, die betrekking hebben op de school bespreken met de schoolcommissie. Belangrijke taken/bevoegdheden zijn adviesrecht en in sommige gevallen zelfs instemmingsrecht bij het personeelsbeleid en de schoolorganisatie.De GMR houdt zich met name bezig met zaken die schooloverstijgend zijn.

– Alle MZR vergaderingen zijn openbaar.
– Het MZR reglement ligt op school ter inzage

Leden:

Oudergeleding:
Pieter Albada (voorzitter)
Esther Houwink

Namens het team:
Juf Maaike Wijma 
Juf Tiny Roorda