Noventa

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Achtkarspelen, dat sinds 2008 onder de naam Noventa opereert, vormt het bevoegd gezag van elf scholen die onder deze vereniging vallen. Dit bestuur bepaalt namens de leden van de Vereniging het beleid. Algemeen directeur is Dhr. H. Steenstra. Hij ondersteunt het bestuur en de scholen bij een groot aantal bestuurs- en onderwijszaken.

Het bestuur bestaat uit een vijftal leden die benoemd zijn op grond van hun deskundigheid.
Daarnaast is er een ledenraad, waarvan 2 leden van de schoolraad zitting hebben.

U kunt ook een stem in deze scholen krijgen wanneer u lid bent of wordt van deze vereniging. Het lidmaatschap is persoonlijk. De contributie gaat naar de plaatselijke schoolcommissie. Via een donatie is het ook mogelijk de eigen school te ondersteunen. Dit jaar bedraagt de contributie € 5,-.

Voorwaarde om lid te kunnen worden is instemming met de grondslag en doelstellingen van de vereniging. Er is een apart boekje verkrijgbaar met de statuten en huishoudelijk reglement. Bent u nog geen lid: een briefje of telefoontje naar de school is voldoende.

Noventa:
Ried 11
9285 KK Buitenpost
(0511-542540)
Internetsite: www.noventa.nl

E-mail: info@noventa.nl